جزواتمکتب انقلاب

جزوه: امام خمینی و وحدت اسلامی

چاره دزدی، تفرقه بود! 
مسلمین آنها بودند که مجد آنها دنیا را گرفته بود؛ تمدن آنها فوق تمدنها بود؛ سیطره حکومتشان بر دنیا غالب شده بود. دیدند که با این سیطره، با این وحدت دول اسلامى، نمى‏شود تحمیل کرد چیزهایى را که آنها مى‏خواهند؛ نمى‏شود ذخایر اینها را، طلاى سیاه اینها را، طلاى زرد اینها را، نمى‏شود اینها را قبضه کرد. در صدد چاره برآمدند؛ چاره این بود که بین ممالک اسلامى تفرقه‏ بیاندازند. (صحیفه امام، ج‏1،ص 374 )
تا وحدت نباشد، نمی توانیم سیادت کنیم 
تا وحدت کلمه نباشد، تا رؤساى اسلام، وحدت کلمه در خودشان ایجاد نکنند، تا فکر نکنند بر بدبختیهاى ملتهاى اسلام، بدبختیهاى اسلام، بدبختیهاى احکام اسلام، غربت اسلام و قرآن کریم، سیادت نمى‏توانند بکنند. (صحیفه امام، ج‏2،ص 35)
دیگر به فلسطین طمع نمی کنند 
اگر همه با هم همدست بشوند- هفتصد میلیون مى‏گویند که جمعیت هست، اما هفتصد میلیون متفرق به قدر یک میلیون هم نیستند؛ هفتصد میلیون متفرق به درد نمى‏خورد؛ هزارها میلیون متفرق هم به درد نمى‏خورد؛ اگر اینها توحید کلمه کنند، دیگر یهود به فلسطین طمع نمى‏کند؛ دیگر هندو به کشمیر طمع نمى‏کند. بدانند آنها- مى‏دانند هم- دستهایى که مى‏خواهند منابع شما را از دستتان بگیرند، مى‏خواهند ثروت شما را به رایگان ببرند، مى‏خواهند ذخایر تحت الارضى و فوق الارضى شما را به یغما ببرند، آنها نمى‏گذارند که عراق و ایران با هم متحد بشود؛ ایران و مصر با هم متحد بشود؛ ترکیه و ایران با هم متحد بشود؛ همه‏شان با هم وحدت کلمه پیدا کنند. نخواهند گذاشت. (صحیفه امام، ج‏2 ،ص 33 )
چطور می توانستند مسلمین را از فلسطین بیرون کنند؟ 
اگر توحید کلمه باشد چطور مى‏توانند اینها، این یک مشت یهود دزد، چطور مى‏توانند فلسطین شما را از دستتان بگیرند و مسلمین را از فلسطین بیرون کنند و نتوانید هیچ کار بکنید؟ اگر توحید کلمه کنید، چطور هندوى بدبخت مى‏تواند کشمیر عزیز را از ما بگیرد و از مسلمین بگیرد و هیچ کارى از آنها نیاید؟ (صحیفه امام، ج‏2،ص 33)
تفرقه راس همه فسادهاست 
بر شما جوانان روشنفکر است که از پاى ننشینید تا خواب رفته‏ها را از این خواب مرگبار برانگیزانید؛ و با فاش کردن خیانتها و جنایتهاى استعمارگران و پیروان بى‏فرهنگ آنها غفلت زده‏ها را آگاه نمایید، و از اختلاف کلمه و تفرقه و هواهاى نفسانى که رأس همه فسادهاست احتراز کنید، و به خداوند تبارک و تعالى روى نیاز آورید که شما را دراین راه هدایت فرماید، و با جنود فوق طبیعت کمک کند. (صحیفه امام، ج‏2،ص 142)
روزهای نکبت بارتری در پیش است! 
اگر اسلام واقعى که عامل وحدت و تحرک کلیه فِرَق مسلمین در مقابل بیگانگان است، و ضامن سیادت و استقلال ملل مسلمان و کشورهاى اسلامى مى‏باشد، به دست عوامل و ایادى اجانب همین طور در زیر پرده سیاه استعمارى پوشیده بماند و آتش اختلاف و تشتت در میان مسلمین افروخته گردد، روزهاى سیاهتر و نکبت‏بارترى براى جامعه اسلامى در پیش است، و خطر ویران کننده‏اى متوجه اساس اسلام و احکام قرآن مى‏باشد. (صحیفه امام، ج‏2،ص 488)
وحدت، رمز پیروزی 
دست خدا با جماعت است. برادرهاى من، این وحدت کلمه را حفظ کنید. رمز پیروزى شما وحدت کلمه است. اختلاف را کنار بگذارید. (صحیفه امام، ج‏6،ص 21)
شیطان در صفوف شما تفرقه نیندازد 
وحدت کلمه رمز پیروزى است؛ و این رمز پیروزى را از دست ندهیم و- خداى نخواسته- شیاطین بین صفوف شما تفرقه نیندازند. (صحیفه امام، ج‏6 ، ص 9)
همه مکلف به وحدتیم 
امروز ما مکلف هستیم که در هر لباس و هر شغلى هستیم، از اختلاف کلمه احتراز و به وحدت اسلامى که پیوسته مورد سفارش کتاب و سنت است گرایش نموده، و کلمه حق را عُلْیا و کلمه باطل را سفلا قرار دهیم. (صحیفه امام،ج‏4، ص 311)
ائمه به ما سفارش کرده اند 
بین شیعه و سنى ابداً تفرقه نیست؛ بین شیعه و سنى نباید تفرقه باشد. باید وحدت کلمه را حفظ کنید. ائمه اطهار ما سفارش کردند به ما که بپیوندید با هم؛ و با هم اجتماع مان را حفظ کنیم. و کسى که این اجتماع را بخواهد که به هم بزند، یا جاهل است و یا مغرض. (صحیفه امام، ج‏6 ،ص 84 )
امکان نداشت اجانب بر آنها تسلط پیدا کنند 
ما برادرى خودمان را به برادران اهل سنت اعلام مى‏کنیم. دشمنان اسلامند که مى‏خواهند ما را با برادرهاى خودمان مختلف کنند. دشمنهاى اسلام یا گول‏خورده‏هاىِ از آنها هستند که در این وقت مخالفت ما بین دو دسته را اعلام مى‏کنند. ما اعلام مى‏کنیم وحدت کلمه مسلمین را. اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند، امکان نداشت اجانب بر آنها تسلط پیدا بکنند. (صحیفه امام، ج‏6، ص 83)
اجانب از این وحدت می ترسند 
اجانب از این وحدت مى‏ترسیدند، وقتى در جنگ اول جهانى غلبه کردند، حکومت عثمانى را تکه تکه کردند و هر کس را بر جایى گماردند، و کوشیدند این حکومتها با هم دشمن شوند؛ زیرا مى‏دانستند که مسلمین با این خزائن و این جمعیت اگر متحد شوند، براى امریکا و براى غرب حظى نیست. (صحیفه امام، ج‏7،ص 186 )
باید از اختلافات جزئی دست کشید 
امیدوارم که مسلمین و ملتهاى اسلامى همان طور که دستور اسلام و قرآن مجید است با هم برادر باشند و نسبت به دشمنان انسانیت [و] کشورهاى اسلام، با شدت و قدرت رفتار کنند. و این حاصل نمى‏شود الّا به اینکه از اختلافات جزئى، که بین دولتها هست، دست بردارند و مثل برادر هم باشند. این اختلاف موجب بهره‏بردارى دشمنهاى اسلام و مسلمین است. باید از این بهره‏بردارى جلوگیرى بشود به وحدت اسلامى و اینکه همه در تحت لواى اسلام و قرآن مجید مجتمع بشوند؛ زیرا آن طور که قرآن دستور داده است: «رُحَماء» بینهم و «اشدّاء» بر کفار باشد. در اسلام اساساً نژاد مطرح نیست، عربى و عجمى و سایر گروهها ابداً مطرح نیست. اسلام براى تربیت انسان آمده است، (صحیفه امام، ج‏9، ص 273 )
مشکلات برادران فلسطینی بخاطر تفرقه است 
تمام این گرفتاریهایى که در این مدت طولانى براى برادرهاى ما در قدس پیدا شده است، در اثر سهل انگارى رؤساى اعراب بوده است. و من بیش از بیست سال در خطابه‏هایم، در گفتارم به اینها توصیه کردم، به سران دولتها که این اختلافات محلى جزئى را کنار بگذارند، و براى اسلام و براى پیشبرد اهداف اسلام با هم همفکرى کنند و با هم اتحاد داشته باشند. (صحیفه امام، ج‏10، ص 284 )
تا بتوانیم ابرقدرتها را به زانو درآوریم 
همه باید سعى کنیم تا روح وحدت و پاکى را بر محیط کارمان حاکم گردانیم، تا بتوانیم تمامى قدرتها و ابرقدرتها را به زانو درآوریم. باید تلاش کنیم زهد و قدس اسلام ناب محمدى را از زنگارهاى مآبى و تحجرگرایى اسلام امریکایى جدا کرده و به مردم مستضعفمان نشان دهیم. (صحیفه امام، ج‏21، ص 143)
وحدت که باشد، هیچ چیز ترس ندارد 
عمده این است که ما توجه داشته باشیم به اینکه حفظ کنیم ایمان خودمان را و وحدت خودمان را. اگر این راه حفظ شد، هیچ چیز دیگر ترس ندارد. موشک بیاید، چه مى‏دانم هر کى مى‏خواهد بیاید، امریکا بیاید، شوروى بیاید، هر کى مى‏خواهد بیاید. (صحیفه امام ،ج‏20 ، ص 496 )
اعتصام به حبل الله برای سعادت بشر 
ملتها و دولتها اگر بخواهند به پیروزى و هدفهاى اسلامى به تمام ابعادش که سعادت بشر است برسند، باید اعتصام به حبل اللَّه کنند، از اختلافات و تفرقه بپرهیزند و فرمان حق تعالى را وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا را اطاعت نمایند. پشت کردن به تعالیم عالیه اسلام و روى آوردن به غرب و شرق، مسلمین را با قریب یک میلیارد جمعیت و مخازن بسیار غنى، تحت سیطره اجانب درآورده و شعائر و مخازن آنها را به باد داده است. (صحیفه امام، ج‏7 ،ص170 )
نه سنی اند و نه شیعه 
آنهایى که مى‏خواهند بین اهل سنت و اهل تشیع فاصله ایجاد کنند نه سنى هستند نه شیعه. اینها اصلًا به اسلام کار ندارند. و الّا کسى که به اسلام اعتقاد داشته باشد، در یک زمانى که با وحدت همه مسلمین باید پیشروى کنیم و پیروز بشویم ان شاء اللَّه، این نمى‏آید دامن‏بزند به اختلاف و مسائل اختلافى را طرح کند، اینها نیست جز اینکه اشاره‏اى از خارج هست. و قدرتهاى بزرگ فهمیدند که آن چیزى که آنها را عقب زده است اسلام است و وحدت مسلمین و برادرى بین همه گروههاى اسلامى، از این جهت، از اینجا شروع کردند که اینها را به هم بزنند. (صحیفه امام، ج‏14،ص 381 )
تا کی مسلمانان در غفلت باشند؟ 
مسلمین اگر با هم اتفاق پیدا بکنند و وحدت کلمه پیدا بکنند، نه قضیه قدس پیش مى‏آید و نه قضایاى افغانستان پیش مى‏آید و نه قضایایى که براى مسلمین در جاهاى دیگر پیش مى‏آمد و پیش مى‏آید، پیش مى‏آید. باید تا کى ملتهاى مسلم در غفلت باشند؟ چرا این ملتها در مقابل این ابرقدرتها قیام نمى‏کنند؟ (صحیفه امام، ج‏13،ص 74 )
اثر جدایی سلطه اجانب است 
آنهایى ایمان به اسلام آورده‏اند که قرآن را، محتواى قرآن را قبول دارند. محتواى قرآنى که مى‏فرماید که مؤمنون اخوه هستند، برادر هستند با هم. برادرى هر چه اقتضا مى‏کند باید اینها انجام بدهند. برادرى اقتضا مى‏کند که اگر به شما صدمه‏اى وارد شد همه برادرهایى که در هرجا هستند متأثر باشند. اگر شما خوشحال باشید همه خوشحال باشند. برادرها، متوجه باشید که با اسمهاى مختلف، با چیزهایى که پخش مى‏کنند و تبلیغ مى‏کنند، مى‏خواهند بین برادرها را جدایى بیندازند که اثر این جدایى افکندن بین برادرها، سلطه اجانب است بر همه و برگشتن همان اوضاع سابق است که به همه شما، به همه ما از مرکز گرفته تا هر جا بروید ظلم شده است و همه را آزار داده‏اند. (صحیفه امام، ج‏13،ص 153 )
همه را به وحدت دعوت کنید 
دعوت کنید همه را به وحدت کلمه. خداى تبارک و تعالى امر فرموده است: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ‏ اجتماع، لکن اجتماع با تشبث به حبل اللَّه. هر اجتماعى مطلوب نیست، وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ‏ مطلوب است. همان است که‏ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ‏. اسم رب همان ریسمانى است که همه به آن باید اعتصام کنند. مردم را دعوت کنید به وحدت. دعوت کنید به اینکه گروه گروه نشوند. (صحیفه امام، ج‏8 ،ص 334 )
حرف نه، عمل! 
امروز روزى است که کلمه «وحدت» براى ما فایده ندارد؛ عمل وحدت لازم است. من هم هى مى‏گویم وحدت، [اما] اگر بنا باشد که من مخالفت کنم با دیگران، یک کلمه‏اى است؛ یک ریایى است.‏ (صحیفه امام،ج‏9، ص 209 )
آنچه خطر برای آنها دارد وحدت است 
امروز روزى است که تمام طوایف مسلمین مقابل هستند با قدرتهاى شیطانى که اساس اسلام را مى‏خواهند از بین ببرند؛ آن قدرتهایى که دریافته‏اند که آن چیزى که خطر براى آنها دارد اسلام است، آن چیزى که خطر براى آنها دارد وحدت ملتهاى اسلامى است. امروز روزى است که [باید] تمام مسلمین تمام بلاد عالَم با هم مجتمع بشوند. (صحیفه امام، ج‏13، ص 153 )
هیچ کس نمی تواند به مسلمانها تعرض کند 
اگر مسلمانها با هم باشند هیچ کس نمى‏تواند به اینها تعرّض کند؛ براى اینکه یک میلیارد جمعیت [هستند] با دارایى زیاد، با مخازن زیاد. در عین حال که ما این قدر مخازن، این قدر زمین داریم، زمینهاى زیاد، و همه چیز ما داریم، خوب چه شده است که ما باید همه‏مان تحت سلطه دو تا ابرقدرت باشیم؟ (صحیفه امام، ج‏15، ص 455)
برای دانلود این جزوه اینجا کلیک کنید
منبع: مجله الکترونیکی اخوت
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا