جریان شناسیجریان شناسی فکری و مذهبیعراقفلسطینکشور شناخت

گزارشی از مناسبات نجف و فلسطین؛وقتی علمای نجف در دفاع از فلسطین فتوای جهاد دادند

محمدصادق حسین زاده

ضریب دادن به آزادسازی قدس و اهمیت دادن به آرمان فلسطین یکی از نقاط برجسته و پر اهمیت گذشته حوزه نجف است. هنگامی که دولت غاصب اسرائیل اعلام وجود می کند و در پی آن جنگ های عربی و تجاوزگری وحشیانه خود را افزایش می دهد، جنب و جوش فوق العاده ای در نجف رخ می دهد.

شعرای نجف که تمامشان حوزوی اند و یا حوزه دیده، نسبت به وظیفه اسلامی انسانی خود ساکت ننشسته و به خوبی از عهده تکلیفشان برآمدند. مقدار شعری که نجف درباره مساله فلسطین سروده، نسبت به اشعاری که در تمام دنیای عرب درباره فلسطین گفته شده، بیش تر و حجیم تر است.

جعفر الخلیلی؛ ادیب و شاعر حوزه دیده که نجفِ قبل از صدام و قبلتر از او را درک کرده، در کتاب «هکذا عرفتهم» مى نویسد: «نجف نسبت به شهرهای دی