تحلیل مسائل روزشبه قاره و افغانستانکشور شناخت

کرونا و نمایش عریان نظام کاستی در هند؛ دالیت‌ها کماکان «نجس»‌اند!

منبع: کانورسیشن

ترجمه: مهدی صالحی

مدت‌ها پیش از شیوع ویروس کرونا، شکل دیگری از فاصله‌گذاری اجتماعی خطرناکی در سراسر هند گسترش یافته که همان تمایز طبقاتی هندوئیسم یا «نظام کاست» می‌باشد. این نظام کاست که سابقه حضور بیش از هزار سال در این منطقه را دارد،‌ مدت‌هاست که پایه‌های تفکیک اجتماعی بر اساس جایگاه افراد در نظام سلسله مراتبی هند را، مستحکم کرده است.

خارج از چهار گروهی که این نظام را تشکیل می‌دهند -برهمن‌ها، کشاتریا‌ها، وایشیا‌ها و شودراها –