جامعه شناسی کشورهای اسلامیشبه قاره و افغانستانکشور شناخت

افغانستان از دیدگاه مردم آن(قسمت اول)؛ افزایش امید به آینده، پشتون‌ها امیدوارترین‌اند

برخلاف دیدگاهی که در رسانه ها رایج است، بخش قابل توجهی از مردم به آینده افغانستان خوش بین هستند و دلایل متعددی برای آن ذکر می‌کنند. آنان معتقد هستند که کشور در مسیر درستی حرکت می‌کند. تقریبا نیمی از افراد مورد پرسش، «پیشرفت های امنیتی و بهبود وضعیت زیرساختی کشور» را عامل خوش بینی عنوان کرده اند. جالب توجه اینجاست که این آمار مربوط به سال 2018 و 2019 است که از سالهای ناامن برای کشور به حساب می‌آید.

علیرضا صالح