جریان شناسیجریان شناسی سیاسیشبه قاره و افغانستانکشور شناختمعرفی کتاب

معرفی کتاب «چپ‌گرایی در افغانستان»

 سیدرضا احمدی

کتاب «چپ‌گرایی در افغانستان» نوشته امان الله شفایی و توسط انتشارات بنیاد اندیشه در کابل منتشر شده است. این کتاب با نگاهی تطبیقی آغاز و انجام احزاب و اندیشه‌های مارکسیستی، لنینیستی و مائوئیستی در افغانستان را واکاوی و تحلیل کرده است.

گسترش گرایشات مارکسیستی در افغانستان را می‌توان برهه‌ای کلیدی در شکل‌گیری افغانستان نوین دانست. پدیدآمدن نظام دموکراتیک و به اصطلاح جمهوری در افغانستان، با ورود و رشد اندیشه‌های مارکسیستی گره خورده است. ورود نخستین اندیشه‌های مارکسیستی به دوران صدارت شاه محمودخان (۱۳۲۵ ـ ۱۳۳۲ش.)، عموی ظاهرشاه، معروف به دهۀ اول دموکراسی، بازمی‌گردد. در این دهه پس از چندین سال مبارزات سیاسی مشروطه‌خواهان افغانستان، شاه و دربار به باز شدن فضای سیاسی در افغانستان متقاعد می‌شوند که در نتیجه آن اندیشه‌های متفاوت و مختلفی رشد