جریان شناسیجریان شناسی فکری و مذهبیمعرفی کتاب

معرفی کتاب «شیعیان عرب مسلمانان فراموش شده»

نویسندگان به دنبال جواب برای این حرکت شیعیان بعد از انقلاب اسلامی می گردند: «چه چیزی شیعیان را - حتی شماری اندک ازآنان را - به این نوع سیاستهای خشونت بار بکشاند؟ نارضایتی از چه چیزی ایشان را به انجام عملیات های انتحاری و چریکی سازمانی در طی دو دهه قبل واداشت؟»

علی اکبری
«شیعیان عرب مسلمانان فراموش شده» عنوان کتابی است که نویسندگان آن سالها است که جزو کارشناسان مسائل خاورمیانه می باشند. نویسندگان در پیشگفتار کتاب درباره دلیل نوشتن کتابی با این عنوان می گویند: «سی سال پیش نوشتن کتابی در باره شیعیان توجه کسی را در غرب به خود جلب نمی کرد به جز معدودی از متخصصان امور خاورمیانه. اما در سال 1979 انقلاب ایران موجب شد تا شاخه شیعی افراط گرایی اسلامی در نقشه ی ایدئولوژیک خاورمیانه جا پیدا کند. این انقلاب رشته ای از حرکتهای چریکی و تروریستی سازمانهای شیعی عربی در منطقه را برانگیخت که ارتشهای غربی را به گونه ای بی سابقه به مبارزه طلبید. نتیجه این بود که جوامع شیعی خاورمیانه عمدتا به اتخاذ سیاست های خشونت بار و متعصبانه در غرب شناخته شوند.»
نویسندگان به دنبال جواب برای این حرکت شیعیان بعد از انقلاب اسلامی می گردند: «چه چیزی شیعیان را – حتی شماری اندک ازآنان را – به این نوع سیاستهای خشونت بار بکشاند؟ نارضایتی از چه چیزی ایشان را به انجام عملیات های انتحاری و چریکی سازمانی در طی دو دهه قبل واداشت؟»
این کتاب بدنبال آن است تا تحلیلی از