جامعه شناسی کشورهای اسلامیجریان شناسیجریان شناسی فکری و مذهبی

کردیت و مذهب، یک نگاه گذرای تاریخی

صلاح الدین خدیو

نقشه پراکندگی مذهبی

پراکندگی مذهب در جهان اسلام

تصویر فوق نشان می دهد کردستان جزیره شافعی مذهب در میان دریایی از پیروان مذهب حنفی و شیعیان جعفری است.

نقش مذهب در تکوین ملی گرایی، سرفصلی مهم در مطالعات ناسبونالیسم است. پیوند تشیع و ناسیونالیسم ایرانی، کاتولیسیسم و ناسیونالیسم لهستانی و نقش مذهب کاتولیک در بیداری ملی ایرلندیها، نمونه هایی از اهمیت مولفه دین در صورت بندی نهایی مقوله های مرتبط با هویت سیاسی هستند.

صفویه با ترویج و تحمیل تشیع در ابتدای قرن 16 از جهان ترکی و عربی سنی مذهب جداسری پیشه و پس از قرنها وحدت ملی ایران را احیا کرد.

مذهب گرایی صفویها اما نه تنها کردها