تحلیل مسائل روزشبه قاره و افغانستانکشور شناخت

چگونه زنان پیشرو اعتراضات علیه حکومت نژادپرست هند شدند؟

طبق نظر کارونا ناندی یکی از وکلای هندی که آشکارا با اصلاح قانون شهروندی مخالفت می‌کند و در تجمعات متعددی علیه این قانون سخنرانی کرده است، مساله زنان در هند ریشه دارتر از این حرف‌ها است. کارونا گفت: «زن بودن در هند کافیست تا ظلم و مقاومت را تجربه کرده باشد. و ما زنان هندی به حاشیه رانده شدن را به‌خوبی درک می‌کنیم.»

منبع: عربی بوست

ترجمه: سیدرضا حسینی

اسماء خاتون 90 ساله با لبخندی بدون دندان و دستی برآمده به آسمان با شور و حماسه فریاد می‌زند: «آزادی». به همراه او گروه پر‌سر‌و‌صدایی است که طنین صدایشان در محله شاهین باغ پیچیده است. محله ای واقع در جنوب دهلی که در هفته‌های اخیر به نماد مقاومت تبدیل شده است.

خاتون عمر 90 ساله خویش را در حکومت