مکتب انقلاب

پروژه نیمه جان تقریب را چطور می توان نجات داد؟

علیرضا کمیلی

تقریب، پروژه ای در ذیل نگاه تمدنی بود. کسی که می گوید هدف من ایجاد تمدن نوین اسلامی است بنا نیست در داخل ایران محدود بماند و همین که بخواهد به جهان اسلام یا حتی «همه ایران» فکر کند ناچار است تکلیف خودش را با «تعاملات اجتماعی مسلمین» حل کرده باشد و این یعنی به پروژه تقریب نیاز ضروری دارد.

 ریشه مسائل تقریبی ما نگرشی است
امروز اما حال این پروژه چندان خوب نیست! دلیل عمده، تفصیل پیدا نکردن مبانی تقریبی انقلاب اسلامی و تربیت نشدن نسل هایی مبتنی بر این مبانی است. باورمندان صادق این موضوع در میان شیعه و سنی اندک اند. نگرش اسلام تمدنی که هدفش تقویت اسلام عقلانی و معتدل، ابزارش تشکیل حکومت و تقویت امت اسلامی، دغدغه اش امروز و فردا و دیگری اش تمدن مدرن، بوده و هست نتوانسته بر اکثریت حاکم در بدنه مذهبی و صاحب اسلام سنتی که هدفش، توسعه تشیع، ابزارش مناظرات و نقدها