جامعه شناسی کشورهای اسلامیکشور شناختیمن

نگاهی به قبایل و نظام قبیلگی حاکم بر یمن

قبیله در میان جامعه و حکومت قرار گرفته و به‌نوعی واحد اولیه جلب وفاداری یا خصومت شهروندان با حکومت به شمار می‌آید. به سبب محوریت داشتن قبایل در یمن، عمدتاً سیاست و فرهنگ کشور متأثر از سیاست‌ها و فرهنگ‌های قبیله‌ای است. برخلاف دیگر قبایل شبه‌جزیره عربی که عمدتاً کوچ‌نشین بوده‌اند، قبایل یمنی عمدتاً کم‌تحرک و یکجانشین هستند. در این کشور هر روستا حوزه قلمرو یک قبیله است.

علیرضا بیگی

برخی یمن را «سرزمین قبیله‌ها» توصیف می‌کنند. قبیله، بنیان ساختار اجتماعی در یمن را تشکیل می‌دهد. درواقع یمن جامعه‌ای قبیله‌ای – سنتی است که بر الگوهای رفتاری مردم بسیار تأثیرگذار است. قبیله نقش بسیار مهمی در ساختار سیاسی و اجتماعی یمن فعلی دارد. در طول تاریخ تا به امروز، سرزمین یمن همواره دربرگیرنده قبایل مختلف بوده است. جایگاه قبیله در یمن فراتر از مذهب و هر عنصر دیگری است. قبیله به‌عنوان یک واحد سیاسی و اجتماعی، بنیانی برای