تحلیل مسائل روزحوزه خلیج فارسکشور شناخت

نگاهی به سیاست خارجی امارات؛ قاطع در مبارزه با هرگونه اسلام سیاسی!

سیاست خارجی امارات بر دو پایه اصلی استوار است: آسیب نخوردن از ایران و مبارزه با اسلام سیاسی در همه اشکالش مخصوصا اخوان المسلمین. ترس از ایران نقطه اشتراک همه کشورهای خلیج است اما رویکرد آنها در قبال اسلام سیاسی یکسان نیست. و این چیزی است که امارات را در مواجهه مستقیم با قطر و تا حدودی در مقابل عربستان سعودی قرار داده است.

منبع: اوریان22

ترجمه: سیدرضا حسینی

سیاست خارجی که سازشی در آن وجود ندارد… امارات متحده عربی خط سیاست خارجی را دنبال می‌کند که قدرت آن از سعودی کمتر و سر و صدای آن از قطر بیشتر است و مبارزه با اسلام سیاسی و اخوان المسلمین را در همه اشکالش دنبال می‌کند. از این رو خود را در مواجهه با قطر و سعودی می‌بیند.

در سالهای اخیر از میان کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج، این عربستان سعودی و قطر بودند که