جریان شناسیجریان شناسی سیاسیشمال آفریقاکشور شناختمستند

مستند: محمد مرسی

رسیدن اخوانی‌ها به قدرت پس از 80 سال، سقوط حکومت آنها در پی کودتا در کمتر از یک سال، دستگیری محمد مرسی اولین و آخرین رییس جمهور منتخب مصر، محاکمه و سپس مرگ او، محمد مرسی را به شخصیتی تبدیل کرده که احتمالا تاریخ درباره او بسیار خواهد نوشت.
مستند «محمد مرسی» توسط شبکه العربی تولید شده و پایگاه اینترنتی شعوبا آن را ترجمه و زیرنویس کرده است. شبکه العربی هرچند رویکردی «چپ» دارد اما به لحاظ سیاسی در اردوگاه قطر و همپیمان اخوانی‌هاست.