جامعه شناسی کشورهای اسلامیشاماتکشور شناخت

لبنان، نماد همزیستی مسالمت آمیز یا کلکسیونی از تعصبات طائفی؟!

محمد سامان اقدامی

لبنان کشوری است با حدود ۱۸ مذهب و طائفه. مسیحی مارونی، مسیحی ارتدوکس، مسلمان سنی، مسلمان شیعه و… چنین کشوری با چنین موقعیتی به شدت پلورالیستی می نماید. که لابد مردم این مذاهب و طوایف در چندفرهنگی غلت می زنند و مشق پلورالیسم و دموکراسی می کنند! که البته خیال باطلی است!

لبنان کشوری است به شدت طائفه گرا! و در همه بخش ها! از سیاست گرفته تا فرهنگ و اقتصاد و اجتماع. در واقع وجود این طائفه های متعدد در لبنان نه تنها فرصتی برای همزیستی و همگرایی نیست، بلکه تهدیدی است در جهت واگرا شدن بیش از پیش جامعه و فرهنگ و سیاست. و طبیعی است که شاخک های تیز