اندیشمندان و چهره های فرهنگیجریان شناسی

قرائتی نو از آرای ابن‌تیمیه؛ ابن‌تیمیه تکفیری نیست!

منبع: میدان الجزیره

ترجمه: رامین حسین آبادیان

«برخی به اسمِ ابن تیمیه از دموکراسی حمایت به عمل می‌آورند و برخی دیگر نیز باز هم به اسمِ ابن تیمیه دموکراسی را حرام اعلام می‌کنند. برخی به اسمِ ابن تیمیه سیاست درهای باز را در قبال دیگران در پیش می‌گیرند و برخی دیگر نیز به اسمِ ابن تیمیه مسیری کاملا متفاوت از این سیاست را در پیش می‌گیرند. برخی به اسمِ ابن تیمیه با قدرت حاکم روابط دوستانه برقرار می‌کنند و برخی دیگر نیز به اسمِ ابن تیمیه مسیر دشمنی با قدرت حاکم را در پیش می‌گیرند.»
این جملات رائد السمهوری، سلفی‌پژوه برجسته عرب، به خوبی پیچیدگی های اندیشه ابن تیمیه و قرائتهای متفاوت و متضادی که میتوان از آرای او داشت را نشان میدهد. در ایران اما قرائتی ثابت، یکدست و ساده از ابن تیمیه وجود دارد.
رائد السمهوری از آن دسته افرادی است که قرائتش از ابن تیمیه با آنچه در ایران رایج است، به کلی متفاوت و بلکه متضاد است.
متن زیر ترجمه مصاحبه او با الجزیره است که برای آشنایی با قرائت های متفاوت از ابن تیمیه توسط شعوبا منتشر شده است. بدیهی است که نقل این مطالب به معنای رد یا تایید آن نیست.

 از یک س