جریان شناسیجریان شناسی سیاسیعراقکشور شناخت

رویکرد احزاب شیعی عراق به سیاست خارجی این کشور/ بخش دوم

در این پژوهش موردی، رویکرد و نگاه احزاب سیاسی شیعی مؤثر در عراق به روابط و سیاست خارجی این کشور، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می‌دهد اختلاف‌نظر در سیاست خارجی، در میان احزاب شیعی نیز دیده می‌شود.

سید رضا قزوینی غرابی

اندیشکده راهبردی تبیین – چندی پیش، بخش نخست مقاله «رویکرد احزاب شیعی عراق به سیاست خارجی این کشور» بر روی وبگاه اندیشکده راهبردی تبیین قرار گرفت. آنچه در ادامه می‌آید، بخش دوم و آخر از مقاله مذکور است که تقدیم خوانندگان گرامی می‌گردد.

***

جریان صدر (التیار الصدری)

جریان صدر را که در همان آغازین روزهای اشغال عراق، در عرصه سیاسی و اجتماعی این کشور ظهور کرد، باید یک جریان مولود مبارزه