اندیشمندان و چهره های فرهنگیجریان شناسی

جزوه: استعمار، فرهنگ، جنگ نرم و برخورد اندیشه ها در منظومه فکری مالک بن نبی

«استنشاق عقلی واژۀ خلّاقانۀ ابن نبی در عرصۀ فرهنگی و علمی است. او هشدار می دهد که مصرف اندیشه و فکر و استفاده از منابع عقلی و فرهنگی در همۀ شیوه ها و سبک ها و ابزارش، چونان استنشاق هواست. همان گونه که با تنفس از هوا ممکن است میکرب های مرگبار به درون جسم انسان رخنه کند، نیز ممکن است با استنشاق فرهنگ و مقاله و هنر و دیگر قالب های معنوی و انفسی، میکرب های مهلک به درون شخصیت، عقل و نفس انسان بخزد»
جزوه ای که توسط مجله الکترونیکی اخوت آماده شد است، مقاله محمدعلی میرزایی رایزن فرهنگی سابق ایران در لبنان، با موضوع «استعمار، فرهنگ، جنگ نرم و برخورد اندیشه ها در منظومه فکری مالک بن نبی» است. وی در این مقاله معتقد است:
«مسألۀ فرهنگی و چالش فرهنگی از کانونی ترین مباحث ابن نبی است. با توجه به این که ما در کشور خودمان