تجربه نگاری

بررسی عملکرد نهادهای فرهنگی در آمریکای لاتین؛ هیسپان تی‌وی موفق بوده

محمدپارسا نجفی – دکتر سهیل اسعد مسلمان آرژانتینی لبنانی‌تبار  زندگی خود را وقف معرفی اسلام به مردم کشورهای بسیاری از سرزمین های دور دست در آمریکای لاتین کرده است. وی هر فرصتی برای آشنایی ملتها از تعالیم اسلام را غنیمت می شمارد چه سخنرانی در دانشگاه باشد چه تاسیس مرکز فرهنگی در آن کشورها. در گفتگوی که با این شخصیت فراملی داشتیم وضعیت فعالیت نهادهای فرهنگی اسلامی در آن منطقه را مورد بررسی قرار دادیم که از نگاه تان می گذرد.

اشخاصی که در امریکای لاتین مسلمان می شوند چرا به این دین گرایش می یابند؟

در بخش تبلیغ و مسائل فرهنگی ما کاری نکردیم که به مسلمان شدن مردم منجر شود این هدف غایی ما نبوده است بلکه اصل کار ما این است که اسلام را معرفی کنیم که طبعا درجریان این آشنایی، عده ای هم مسلمان می شوند.

جذب تازه مسلمانان به اسلام علت‌های متفاوتی دارد؛ برخی از آ