شبه قاره و افغانستانکشور شناخت

افغان، عرب و پارسی مسلمان، جلادان تازه تاریخ هندوها

فصل مشترک همه فیلمهای نامبرده هجمه علیه مسلمانان و مخدوش ساختن تصویر آنان است. اسلام هراسی امری تازه در میان هندوهای هندوستان نیست. اما فیلمهای جدید تاریخی نشان از آن دارد که هندوها در پی برساخت قهرمان‌های هندوی جدید در تقابل با مسلمانان هستند. تقابلی که در پی ساخت دیگری خونخوار و ناانسان تعریف می‌شود و ریشه در گرایشات مذهبی و ناسیونالیستی هندو افراطی دارد. گرایشاتی که نماینده آن در صحنه سیاست هند، نارندا مودی نخست وزیر این کشور است.

علیرضا صالحی

سینمای بالیوود به تازگی فیلمی تولید کرده است به نام «پانی‌پت» (Panipat). این فیلم پیش از آنکه در هندوستان به نمایش درآید اعتراضات بسیاری را در کشورهای دیگر برانگیخته است. عمده اعتراضات نیز توسط افغانها مطرح شده است. این فیلم تاریخی حماسی در رابطه با جنگی خونین میان مسلمانان و هندوها است. پانی پت منطقه‌ای در هند است که سه جنگ مهم تاریخی در آن به وقوع پیوسته است. در جنگ اول «بابرشاه» بنیانگذار سلسله گورکا