آسیای مرکزیترکیه و قفقازکشور شناخت

اسلام و مسلمانان در روسیه؛ ترکیه بیشترین نفوذ را در میان مسلمانان روسیه دارد

کشورهای دیگر همچون ایران، عربستان، امارات چون با سرمایه‌گذاری دولتی و حتی با محتوای دولتی وارد می‌شوند، با ساختار اداری این مناطق تقابل پیدا می‌کنند و از طرف دیگر آموزش‌های آنها به خاطر دولتی بودن منعطف نیست و ناگزیر است تحت فعالیت‌های بخش‌نامه‌ای عمل کند و واکنش مردم هر کشور در مقابل چنین روندی مشخص است. بازرگانان و تجار و حتی فعالین فرهنگی که به انتخاب خود و برای منافع خود در سرزمینی ساکن می‌شوند، با آنها ازدواج می‌کنند و از سوی بومیان آنجا پذیرفته می‌شوند قطعا بیشتر با چم و خم فرهنگ و اقتصاد آن مناطق آشنا هستند تا کسی که حقوق بگیر دولت است و در چارچوب وظایف تعریف شده فعالیت می‌کند. مسلما چنین شخصی حتی اگر دغدغه تاثیرگذاری هم داشته باشد ساختار پیچیده اداری دست و پای او را خواهد بست.