حوزه خلیج فارسکشور شناخت

آیندۀ کویت و شورای همکاری خلیج فارس

سید محمد طباطبایی

سال ۱۹۸۱ بود که شورای همکاری خلیج فارس (مجلس التعاون الخلیجی یا GCC) ایجاد شد. ایدۀ اولیه را جابر الاحمد امیر وقت کویت در سال ۱۹۷۶ داد. در حالی که مسئلۀ اولیۀ کشورهای خلیج فارس، حمایت متقابل از ساختار سلطنتی نظام‌های یکدیگر بود، اما ناگهان با انقلاب اسلامی ایران مواجه شدند که به طور رسمی یا غیر رسمی سقوط ساختارهای سیاسی کشورشان را خواستار بود و همین کاتالیزوی شد بر تشکیل سریع‌تر مجلس تعاون، دو سال پس از انقلاب اسلامی.

خاندان­‌های حاکم بدون توجه به مشکلات پیش رو، هدف‌های بلندپروازانه‌­ای برای این شورا تصویر کردند که هیچ‌گاه محقق نشد: اتحاد کامل اقتصادی، نظامی و سیاسی و حتی واحد پول مشترک.

به دلیل اینکه اساس شورای همکاری بر حفظ سلطنت است، عراق و یمن که مدتی بود از سلطنت گذر کرده بودند هیچ‌گاه به مجلس راه نیافتند. اما در مقابل مدتی